Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 542
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2021| June  | Volume 14 | Issue 6  
    Online since June 25, 2021

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
ORIGINAL ARTICLES
Ivermectin as an adjunct treatment for hospitalized adult COVID-19 patients: A randomized multi-center clinical trial
Morteza Shakhsi Niaee, Peyman Namdar, Abbas Allami, Leila Zolghadr, Amir Javadi, Amin Karampour, Mehran Varnaseri, Behzad Bijani, Fatemeh Cheraghi, Yazdan Naderi, Fatemeh Amini, Masoumeh Karamyan, Mohammad Jafar YadYad, Ramin Jamshidian, Nematollah Gheibi
June 2021, 14(6):266-273
DOI:10.4103/1995-7645.318304  
  23 79,417 3,243
CASE REPORT
Disseminated cutaneous leishmaniasis due to Leishmania (Leishmania) amazonensis in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients: A report of two cases
Camila F Araujo, Iara B N Oliveira, Murilo B Silveira, Fátima Ribeiro-Dias
June 2021, 14(6):281-284
DOI:10.4103/1995-7645.315891  
  1 1,924 211
LETTER TO EDITOR
Severe eosinophilia associated with hydroxychloroquine use in a patient with COVID-19
Resat Ozaras, Altan Bayar, Niiar Alioglu, Semiha Baysoy
June 2021, 14(6):285-286
DOI:10.4103/1995-7645.314112  
  1 3,300 283
CONSENSUS
Expert consensus on prevention and cardiopulmonary resuscitation for cardiac arrest in COVID-19
Wei Song, Jie Wei, Xiangdong Jian, Deren Wang, Yanhong Ouyang, Yuanshui Liu, Xianjin Du, Ying Chen, Yingqi Zhang, Heping Xu, Shuming Xianyu, Qiong Ning, Xiang Li, Xiaotong Han, Feng Zhan, Tao Yu, Wenteng Chen, Jun Zhang, Wenwei Cai, Sheng’ang Zhou, Shengyang Yi, Yu Cao, Xiaobei Chen, Shunjiang Xu, Zong’an Liang, Duohu Wu, Fen Ai, Zhong Wang, Qingyi Meng, Yuhong Mi, Sisen Zhang, Rongjia Yang, Shouchun Yan, Wenbin Han, Yong Lin, Chuanyun Qian, Wenwu Zhang, Yan Xiong, Jun Lv, Baochi Liu, Yan Cao, Xiaojun He, Xuelian Sun, Yufang Cao, Tian’en Zhou
June 2021, 14(6):241-253
DOI:10.4103/1995-7645.315897  
  - 3,172 372
ORIGINAL ARTICLES
A nomogram for predicting acute respiratory distress syndrome in COVID-19 patients
Ning Ding, Yang Zhou, Guifang Yang, Xiangping Chai
June 2021, 14(6):274-280
DOI:10.4103/1995-7645.318303  
  - 2,175 249
REVIEW ARTICLE
Crimean-Congo hemorrhagic fever from the immunopathogenesis, clinical, diagnostic, and therapeutic perspective: A scoping review
Mohammad Ali Hamidinejad, Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghaleh, Mahdieh Farzanehpour, Masoumeh Bolandian, Ruhollah Dorostkar
June 2021, 14(6):254-265
DOI:10.4103/1995-7645.315899  
  - 3,095 334