Impact Factor 2020: 1.226 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.285 (@Clarivate Analytics)
Immediacy Index: 2.645
  • Users Online: 5451
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2019| December  | Volume 12 | Issue 14  
    Online since December 3, 2019

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
ORIGINAL ARTICLES
Feng-liao-chang-wei-kang is synergistic with 5-fluorouracil in inhibiting proliferation of colorectal cancer
Pan-Li Ni, Shu-Hong Tian, Zhao-Xin Yang, Jun-Qing Zhang, Fan Yang, Li-Fan Zhong, Lian-Fang Gan, Mian-Qing Huang, Ling Huang
December 2019, 12(14):41-53
DOI:10.4103/1995-7645.271979  
  1 971 100
CONSENSUS
An updated Chinese consensus statement on stroke-associated pneumonia 2019
Yong-Jun Wang, Yu-Guo Chen, Chuan-Zhu Lv, Xing-Quan Zhao, Wei Guo
December 2019, 12(14):1-11
DOI:10.4103/1995-7645.271937  
  - 1,454 290
ORIGINAL ARTICLES
Practice of extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in China after publication of the 2015 AHA guidelines for resuscitation: A multiinstitution survey
Lan-Fang Du, Hong-Xia Ge, Qing-Bian Ma, Bao-Lan Ge, Jian-Zhong Yang, Yu-Hong Mi, Yi-Xiong Zhang
December 2019, 12(14):12-16
DOI:10.4103/1995-7645.271952  
  - 1,160 171
Combined anatomic and physiologic scoring systems for predicting in-hospital mortality in ICU patients with severe trauma: A multicenter observational cohort study
Xiao-Yuan Ma, Huai-Jian Jin, Li-Xing Tian, Qian Wang, Jun-Yu Zhu, Zhi-Gao He, Wen Tao, Tao Chen, Bin Wang, Hua-Ping Liang
December 2019, 12(14):17-24
DOI:10.4103/1995-7645.271976  
  - 1,094 126
Survival analysis of 198 patients with pancreatic cancer in Hainan, China: A multi-institution prospective study
Zao-Xi Sun, Yong-Mei Shen, Zheng-Ke Sun, Kai Li, CM Emmanuel, Yan Yang, Yong-Jiang Zhou, Hai-Rong Huang
December 2019, 12(14):25-31
DOI:10.4103/1995-7645.271977  
  - 1,037 126
Recombinant human calcineurin B inhibits orthotopic hepatocellular carcinoma xenograt growth in mice by promoting apoptosis
Xiao-Dian Zhang, Zhi-Hui He, Li-Ping Zheng, Guo-Hui Yi, Min-Ge Lin, Li-Zhen Fu, Shu-Hong Tian, Hong-Hai Li, Yan-Da Lu, Shen-Hong Gu, Shao-Jiang Zheng
December 2019, 12(14):32-40
DOI:10.4103/1995-7645.271978  
  - 1,034 129
Anti-tumor activity of a recombinant endoglin-MIP3α Fc-fusion protein in mice with hepatocellular carcinoma
Zhi-Hui He, Si-Ru Liu, Xin-Lai Wu, Yong-Hao Huang, Yan Chen, Yi Deng, Pan-Pan Xie, Yan-Da Lu
December 2019, 12(14):54-58
DOI:10.4103/1995-7645.271980  
  - 877 124
Memantine inhibits 6-OHDA-induced apoptosis PC12 cells via the Nurr77 and caspase pathway
Wei Wu, Rui Wang, Yong-Mei Fu, Jie Zhou, Hai-Chao Huang, Wei-Wang Gu
December 2019, 12(14):59-68
DOI:10.4103/1995-7645.271981  
  - 1,232 118