Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 485
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
   Table of Contents
Coverpage
June 2021
Volume 14 | Issue 6
Page Nos. 241-286

Online since Friday, June 25, 2021

Accessed 98,663 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF
View as eBookView issue as eBook
CitationsIssue citations
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to  Add to my list
CONSENSUS  

Expert consensus on prevention and cardiopulmonary resuscitation for cardiac arrest in COVID-19 p. 241
Wei Song, Jie Wei, Xiangdong Jian, Deren Wang, Yanhong Ouyang, Yuanshui Liu, Xianjin Du, Ying Chen, Yingqi Zhang, Heping Xu, Shuming Xianyu, Qiong Ning, Xiang Li, Xiaotong Han, Feng Zhan, Tao Yu, Wenteng Chen, Jun Zhang, Wenwei Cai, Sheng’ang Zhou, Shengyang Yi, Yu Cao, Xiaobei Chen, Shunjiang Xu, Zong’an Liang, Duohu Wu, Fen Ai, Zhong Wang, Qingyi Meng, Yuhong Mi, Sisen Zhang, Rongjia Yang, Shouchun Yan, Wenbin Han, Yong Lin, Chuanyun Qian, Wenwu Zhang, Yan Xiong, Jun Lv, Baochi Liu, Yan Cao, Xiaojun He, Xuelian Sun, Yufang Cao, Tian’en Zhou
DOI:10.4103/1995-7645.315897  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
REVIEW ARTICLE Top

Crimean-Congo hemorrhagic fever from the immunopathogenesis, clinical, diagnostic, and therapeutic perspective: A scoping review p. 254
Mohammad Ali Hamidinejad, Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghaleh, Mahdieh Farzanehpour, Masoumeh Bolandian, Ruhollah Dorostkar
DOI:10.4103/1995-7645.315899  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ORIGINAL ARTICLES Top

Ivermectin as an adjunct treatment for hospitalized adult COVID-19 patients: A randomized multi-center clinical trial Highly accessed article p. 266
Morteza Shakhsi Niaee, Peyman Namdar, Abbas Allami, Leila Zolghadr, Amir Javadi, Amin Karampour, Mehran Varnaseri, Behzad Bijani, Fatemeh Cheraghi, Yazdan Naderi, Fatemeh Amini, Masoumeh Karamyan, Mohammad Jafar YadYad, Ramin Jamshidian, Nematollah Gheibi
DOI:10.4103/1995-7645.318304  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (23) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

A nomogram for predicting acute respiratory distress syndrome in COVID-19 patients p. 274
Ning Ding, Yang Zhou, Guifang Yang, Xiangping Chai
DOI:10.4103/1995-7645.318303  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CASE REPORT Top

Disseminated cutaneous leishmaniasis due to Leishmania (Leishmania) amazonensis in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients: A report of two cases p. 281
Camila F Araujo, Iara B N Oliveira, Murilo B Silveira, Fátima Ribeiro-Dias
DOI:10.4103/1995-7645.315891  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
LETTER TO EDITOR Top

Severe eosinophilia associated with hydroxychloroquine use in a patient with COVID-19 p. 285
Resat Ozaras, Altan Bayar, Niiar Alioglu, Semiha Baysoy
DOI:10.4103/1995-7645.314112  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue