Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 261
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Bevacizumab/tocilizumab
Reactions Weekly.2022;1937(1)120
[DOI]
2Recommendations and guidelines for the diagnosis and management of Coronavirus Disease-19 (COVID-19) associated bacterial and fungal infections in Taiwan
Huan-Yi Wu,Peng-Hao Chang,Yu-Shan Huang,Chin-Shiang Tsai,Kuan-Yu Chen,I-Fan Lin,Wen-Hsin Hsih,Wan-Lin Tsai,Jiun-An Chen,Te-Liang Yang,Chun-Yuan Lee,Tzong-Shiann Ho,Hsiao-Wei Wang,Shiang-Fen Huang,Alice Ying-Jung Wu,Hung-Jui Chen,Yi-Ching Chen,Wan-Chen Chen,Chien-Hao Tseng,Pei-Chin Lin,Ching-Hsiang Yang,Pi-Lien Hong,Susan Shin-Jung Lee,Yao-Shen Chen,Yung-Ching Liu,Fu-Der Wang,Yu-Jiun Chan,Feng-Yee Chang,Hou-Tai Chang,Yao-Shen Chen,Yee-Chun Chen,Yen-Hsu Chen,Ming-Fang Cheng,Hsin Chi,Cheng-Hsun Chiu,Mao-Wang Ho,Szu-Min Hsieh,Po-Ren Hsueh,Chien-Hsien Huang,Chien-Ching Hung,Kao-Pin Hwang,Kuo-Chin Kao,Wen-Chien Ko,Chien-Feng Kuo,Chung-Hsu Lai,Nan-Yao Lee,Shin-Jung Lee,Hsi-Hsun Lin,Yi-Tsung Lin,Ching-Chuan Liu,Po-Yu Liu,Yung-Ching Liu,Po-Liang Lu,Chun-Yi Lu,Wang-Huei Sheng,Hung-Jen Tang,Hung-Chin Tsai,Fu-Der Wang,Ting-Shu Wu,Chia-Jui Yang
Journal of Microbiology, Immunology and Infection.2023;56(2)207
[DOI]